MODLITBA ZA CÍRKEV

Pozvání
Bože, přijď a spas nás.
Pane, pospěš nám pomáhat.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen,
Aleluja.
(v době postní se Pozvání vynechává, zpívá se Postní hymnus str. 37)

Hymnus dobrého pastýře
Otevírá strážný pastýři,
jeho hlas ovce poslouchají,
volá každou ovečku jménem
a z ohrady ven je vyvádí.
Když je má všechny svolané,
dobrý pastýř kráčí před nimi
a všechny ovce jdou za ním,
neboť jeho hlas dobře znají.
Jdou a bloudí ovce moje
jako ovce bez pastýře,
v celé zemi nikdo je nehledá
a není, kdo pečoval by o ně.
Kořistí se stalo moje stádo
a dravá zvěř je požírá,
jeho pastva byla zašlapána,
jeho voda je zkalená.
Ježíš shromážděnému zástupu
říká: Já jsem dobrý pastýř,
přicházím pro svoje stádo
a pro každého, kdo mi naslouchá.
Dávám život za své ovce,
jsou slabé, nemocné, ztracené,
v jednom ovčinci shromážděné
bude jedno stádo, jeden pastýř.

Zpěv žalmu

Čtení Božího slova
Aleluja, aleluja, aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.
(V době postní: Chvála Tobě Kriste, Králi věčné slávy)

Já jsem dobrý pastýř,
mé ovce mi naslouchají,
a budou jedním stádem
a jedním ovčincem.

Aleluja, aleluja, aleluja.

(čtení z Písma)

Aleluja, aleluja, aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.

Nové přikázání vám dávám:
Milujte jeden druhého.

Aleluja, aleluja, aleluja.

Zpěv přímluv
Vysvoboď z vězení mou mysl,
abych vzdával chválu Tvému jménu.

Pane, přijmi naši modlitbu,
dej nám odpuštění hříchů,
neboť Ty jsi světu ukázal
své slavné vzkříšení.

Spravedliví očekávají,
že je naplníš svou dobrotou.

Pojďte národy, zpívejme,
skloňme se před Pánem,
radostně oslavujme
jeho vzkříšení z mrtvých.

Z hlubiny k Tobě volám, Pane
dobrotivý, vyslyš modlitbu mou.

Pojďte národy, zpívejme,
skloňme se před Pánem,
radostně oslavujme
jeho vzkříšení z mrtvých,
neboť On je náš Bůh,
který svět osvobozuje
od samoty a nářku,
od lhaní nepřítele.

Otče náš
Otče náš,
jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé.
Buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

Závěrečná modlitba

Závěrečná píseň