MODLITBA VELIKONOC

Pozvání

Bože, přijď a spas nás.
Pane, pospěš nám pomáhat.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.

Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen,
Aleluja.

Hymnus vzkříšení

Aleluja, aleluja, aleluja.
Kristus byl vzkříšen z mrtvých a již nezemře.
Aleluja, aleluja, aleluja.

I přes těžký kámen na hrobě,
smutný hřích tohoto světa,
vojáky, jež hlídali Tvé tělo,
byl jsi vzkříšen, Pane, náš Bože.

Aleluja, aleluja, aleluja…

Ženám, které přišly k hrobu,
řekl anděl o Tvém vzkříšení,
Doprovázel jsi učedníky
a v Emauzích jsi večeřel s nimi.

Aleluja, aleluja, aleluja…

I přes strach a zavřené dveře
zjevil ses shromážděným učedníkům,
nabídl jsi jim svůj pokoj
a dal jsi jim moc odpouštět.

Aleluja, aleluja, aleluja…

My dnes v celém světě s vírou,
slavíme Tě vzkříšeného,
z hloubi srdce vyznáváme,
že Ty jsi náš Pán a Bůh.

Aleluja, aleluja, aleluja…

Hymnus Velikonoc

Náš Pán už není v hrobě, On byl vzkříšen.
Pojďte, čeká nás v Galileji.
Aleluja, aleluja, aleluja.

Spása, sláva a síla
náleží našemu Bohu: aleluja.
Jsou pravdivá a správná
všechna jeho nařízení: aleluja.

Náš Pán…

Chvalte našeho Boha
všichni jeho služebníci: aleluja.
Vy všichni, kdo se ho bojíte,
malí i velcí: aleluja.

Náš Pán…

Pán všemohoucí
vstoupil do království: aleluja.
Radujme se, jásejme,
vzdávejme mu chválu: aleluja.

Náš Pán…

Přišel již den
svatby Beránkovy: aleluja.
Jeho nevěsta
je připravena: aleluja.

Náš Pán…

Čtení Božího slova

Aleluja, Aleluja, Aleluja.
Aleluja, Aleluja, Aleluja.Kristus byl vzkříšen z mrtvých
a již nezemře!
Očekává nás v Galileji!
Aleluja, Aleluja, Aleluja.

(čtení z Písma)

Aleluja, Aleluja, Aleluja.
Aleluja, Aleluja, Aleluja.Kristus byl vzkříšen z mrtvých
a již nezemře!
Očekává nás v Galileji!
Aleluja, Aleluja, Aleluja.

Zpěv světla

Pojďte a vezměte světlo ze světla,
které již nezhasne.
(2x)

Tvé vzkříšení celý svět osvítilo.
Pojďte a vezměte světlo ze světla, které již nezhasne.

Daly se na útěk smrt a temnoty.
Pojďte a vezměte světlo ze světla, které již nezhasne.

Tvůj den trvá a noci již nebude.
Pojďte a vezměte světlo ze světla, které již nezhasne.

Tvé světlo osvěcuje Tvé služebníky.
Pojďte a vezměte světlo ze světla, které již nezhasne.

Tvá láska chrání tvé učedníky.
Pojďte a vezměte světlo ze světla, které již nezhasne.

Přímluvy

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Otče náš

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

Závěrečná modlitba

Kristus byl vzkříšen z mrtvých.
(Shromáždění) Opravdu byl vzkříšen!

Kristus byl vzkříšen, doopravdy byl vzkříšen!
Očekává nás v Galileji!

Kristus byl vzkříšen, doopravdy byl vzkříšen!
Očekává nás v Galileji! (2x)