MODLITBA SVATÉHO KŘÍŽE

Pozvání

Bože, přijď a spas nás.
Pane, pospěš nám pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen,
Aleluja.

(v době postní se Pozvání vynechává, zpívá se Postní hymnus str. 37)

Hymnus

Stály u kříže Pána,
Marie jeho matka a její sestra,
Marie Kleofášova a Marie Magdalská,
Ježíš je vidí s milovaným učedníkem.

Tehdy řekl své matce:
„Toto je tvůj syn, ženo!“
A tomu učedníkovi řekl:
„Tato žena je tvá matka!“

Požehnaný je Pán, sám na kříži,
On nezapomíná na lidi
a ve své lásce a milosrdenství
nám dává domov a matku.

Hymnus blahoslavenství

Pamatuj na nás ve svém království, ó Pane.

Blahoslavení chudí v duchu, jejich je nebeské království.
Blahoslavení plačící, oni budou utěšeni.
Blahoslavení tiší, oni dostanou zemi za dědictví.

Že jedl ze zakázaného stromu, Adam byl vyhnán,
ale díky stromu kříže zločinec šel do ráje.
Adam vzdoroval Tvojí vůli,
zločinec, který byl ukřižován
vyznal, že Ty jsi Bůh.

Pamatuj na nás ve svém království, ó Pane.

Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti,
neboť v království, jenž přijde,
budou nasyceni.

Ti, kteří přestupují zákon,
koupili tvůrce zákona od jeho učedníka,
jako zločince ho přivedli před Piláta
a dali se do křiku:
„Ukřižuj ho! Ukřižuj ho! Protože se vydával za Syna Božího!“

Pán je sytil manou,
když putovali pouští.
My však napodobujeme
zločince ukřižovaného
a spolu s jeho prostou vírou voláme:

Pamatuj na nás ve svém království, ó Pane.

Blahoslavení milosrdní,
oni dojdou
milosrdenství.

Zástup v šílenství křičel stále více:
„Ukřižuj Ježíše Nazaretského!“
A se svými vůdci žádali propuštění Barabáše.
My však pozvedáme svůj hlas
a se zločincem na kříži voláme:

Pamatuj na nás ve svém království, ó Pane.

Blahoslavení čistého srdce,
oni uvidí
Boha.

Byl jsi jako beránek
vedený na porážku,
ve tvém srdci není nenávisti,
ale láska a odpuštění pro všechny.
Nepovolal jsi legie andělů,
ale odevzdal jsi se s důvěrou Otci.

Pamatuj na nás ve svém království, ó Pane.

Blahoslavení, kdo působí pokoj,
oni budou nazváni
syny Božími.

Byl jsi ukřižován, Pane,
protože jsi přinesl pokoj, který svět nezná.
Požehnané nohy toho, jenž přináší pokoj,
i když nesou stopy po hřebech,
ó Kriste, Synu Boha živého.

Pamatuj na nás ve svém království, ó Pane.

Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost.
Blahoslavení jste, když vás budou tupit,
pronásledovat a lhát proti vám,
radujte se a jásejte, neboť máte velkou odměnu v nebi!

Na svém kříži jsi spoutal tyrana,
nepřítele, jenž pronásleduje všechny,
vysvobodil jsi nás tak z pout zla a smrti
a uchránil nás k životu,
ó Pane, příteli lidí.

Pamatuj na nás ve svém království, ó Pane.

Čtení Božího slova

Aleluja, aleluja, aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.
(V době postní: Chvála Tobě Kriste, Králi věčné slávy)

Toto je radostná zvěst chudým,
osvobození uvězněných,
navrácení zraku slepým,
svoboda pro utlačené.

Aleluja, aleluja, aleluja.

(čtení z Písma)

Aleluja, aleluja, aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.

Syn člověka přišel, aby sloužil.
Kdo chce být velký,
buď služebníkem všech.

Aleluja, aleluja, aleluja.

Přímluvy

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Zpěv Marii

Neplakej, Matko Boží,
když stojíš u kříže Pána,
a raduj se, neboť on je vzkříšen,
v jeho těle je ukryté
všechno spasení
a vykoupení
všech lidí. (3x)

Otče náš

Otče náš,
jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé.
Buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

Závěrečná modlitba

Závěrečná píseň