MODLITBA ZA CHUDÉ

Pozvání
Bože, přijď a spas nás.
Pane, pospěš nám pomáhat.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen,
Aleluja.
(v době postní se Pozvání vynechává, zpívá se Postní hymnus str. 37)

Zpěv žalmu

Čtení Božího slova
Aleluja, aleluja, aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.
(V době postní: Chvála Tobě Kriste, Králi věčné slávy)

Toto je radostná zvěst chudým,
osvobození uvězněných,
navrácení zraku slepým,
svoboda pro utlačené.

Aleluja, aleluja, aleluja.

(čtení z Písma)

Aleluja, aleluja, aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.

Syn člověka přišel, aby sloužil.
Kdo chce být velký,
buď služebníkem všech.

Aleluja, aleluja, aleluja.

Zpěv přímluv
Bože, přijď a spas nás.
Ó, Pane, pospěš nám pomáhat.

Vyslyšel jsi, Pane, nářek svého lidu v Egyptě.
Vyslyš pláč utlačovaných a vyhnanců.

Pospěš jim na pomoc a budou spaseni.
Uzdravoval jsi malomocné, jež ti přinášeli.

Uzdrav toho, kdo je nemocný, buď blízko tomu, kdo potřebuje.
Pane, pospěš jim na pomoc a budou spaseni.

Osvobozoval jsi posedlé, osvoboď toho, kdo sebe neovládá.
Pane, pospěš jim na pomoc a budou spaseni.

Navrátil jsi zrak slepým, znovu dal sílu ochromeným.
Učiň všechny schopnými vidět a komunikovat.

Pospěš jim na pomoc a budou spaseni.
Povolal jsi k životu mrtvé a navrátil je k světlu.

Nedovol vládnout smrti, navrať život svým služebníkům.
Pane, pospěš jim na pomoc a budou spaseni.

Jedl jsi s hříšníky, odpustil jsi všechny hříchy.
Pohleď na naše utrpení a bídu, odpusť všechny naše hříchy.

Pospěš nám na pomoc a budeme spaseni.
Neboť jsi, Pane, dobrý Bůh a přítel lidí.

Otče náš
Otče náš,
jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé.
Buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

Závěrečná modlitba

Závěrečná píseň